Nền xanh

Thông Báo Pháp Lý

Việc truy cập và sử dụng trang web của Unilever PLC/Unilever NV phải tuân thủ theo các điều khoản, điều kiện và pháp luật Việt Nam.

Quyền tác giả

Quyền tác giả năm 2012 của Unilever PLC/Unilever NV. Bảo lưu mọi quyền. Mọi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Unilever PLC/Unilever NV và các công ty con hoặc được sự chấp thuận của chủ sở hữu liên quan. Việc tham chiếu tới các công ty con sẽ bao gồm tham chiếu tới tất cả các thành viên của Tập đoàn Unilever*.

Bạn được quyền truy cập trang web này và được phép sao chép bằng cách in, tải về ổ cứng và gửi cho người khác nhưng trong mọi trường hợp, chỉ được dùng cho các mục đích cá nhân, cung cấp thông tin và phi thương mại.

Bất kỳ bản sao của bất kỳ phần nào của trang web đều không được phép bán hoặc phát tán vì lợi nhuận hoặc chỉnh sửa hoặc đưa vào bất cứ tác phẩm, trang web nào khác, dù là bản cứng hay bản mềm, bao gồm việc đăng lên các trang web khác. Không có bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp.

Nhãn hiệu

Mọi nhãn hiệu xuất hiện trên trang web này thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo giấy phép của Unilever PLC/Unilever NV và các công ty con.

Tính sẵn có của sản phẩm

Unilever PLC/Unilever NV không tự cung cấp bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào tới khách hàng. Việc tham chiếu tới bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang web này không cấu thành chào hàng hoặc cung cấp sản phẩm và không đồng nghĩa với việc sản phẩm hoặc dịch vụ đó có sẵntại tất cả các nước hoặc tên gọi, mô tả hoặc đặc tính kỹ thuật của sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ giống như trên trang web.

Do đó, các bên nên tư vấn ý kiến cụ thể của các nhà phân phối hoặc công ty con của Unilever PLC/Unilever NV tại địa phương để biết sản phẩm hoặc dịch vụ đó có được cung cấp hay có phù hợp hay không. 

Chứng khoán

Không có thông tin nào trong website này cấu thành một thư mời đầu tư vào Unilever PLC/Unilever NV hoặc các công ty con. Giá cổ phiếu và thu nhập nhận được từ chúng có thể thay đổi và nhà đầu tư có thể không nhận được khoản đầu tư gốc. Kết quả kinh doanh trong quá khứ không nhất thiết là hướng dẫn cho kết quả kinh doanh trong tương lai. 

Nội dung

Thông tin trên trang web này là trung thực nhưng chỉ mang tính chất cung cấp thông tin nói chung. Do đó, không nên dựa vào các thông tin này để thực hiện một mục đích cụ thể và các thông tin này không được đảm bảo là chính xác hoặc hoàn chỉnh.

Giá cổ phiếu và thu nhập nhận được từ chúng có thể thay đổi và nhà đầu tư có thể không nhận được khoản đầu tư gốc. Kết quả kinh doanh trong quá khứ không nhất thiết là hướng dẫn cho kết quả kinh doanh trong tương lai.

Cả Unilever PLC/Unilever NV và các công ty con hoặc nhân viên/ nhân viên của các công ty con không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất cứ trang web nào liên kết với trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, bất cứ khoản tổn thất lợi nhuận, tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào.

Mọi ý kiến đóng góp, gợi ý, đồ họa, ý tưởng (bao gồm các ý tưởng về sản phẩm và quảng cáo), và các thông tin hoặc tài liệu khác bạn gửi tới Unilever PLC/Unilever NV thông qua trang web này sẽ trở thành và sẽ luôn là tài sản độc quyền của Unilever PLC/Unilever NV, bao gồm các quyền trong tương lai liên quan đến các tài liệu này thậm chí sau khi sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các điều khoản và điều kiện này.

Điều này có nghĩa là bạn từ chối mọi quyền sở hữu đối với các tài liệu này và bạn thừa nhận rằng Unilever PLC/Unilever NV có quyền sử dụng không giới hạn đối với các tài liệu (hoặc ý tưởng tương tự) trong mọi phương tiện truyền thông ở thời điểm hiện tại và trong tương lại, mà không cần thông báo, bồi thường hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác đối với bạn hoặc những người khác. Điều này có nghĩa là Unilever PLC/Unilever NV không có nghĩa vụ bảo mật tài liệu bạn gửi.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa trang web này nếu thấy phù hợp mà không cần thông báo.

Các thông báo được giới hạn

Ở nhiều điểm trên trang web, bạn sẽ thấy các đường link tự động tới các trang web khác liên quan tới một mặt nhất định của trang web này. Điều này không có nghĩa là Unilever PLC/Unilever NV hoặc công ty con phải có liên quan tới các trang web đó hoặc chủ sở hữu của các trang web đó.

Mặc dù Unilever PLC/Unilever NV muốn bạn xem thông tin trên các trang web đó, nhưng Unilever PLC/Unilever NV, các công ty con hay nhân viên của các công ty con không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì đối với các trang web khác hoặc bất cứ thông tin nào được trình bày trên các trang web đó, các trang web này không được Unilever PLC/Unilever NV hoặc các công ty con xác thực hoặc chứng thực.

 Nếu bạn thấy mình đang truy cập một trang web khác, bạn có thể trở lại trang này bằng cách bấm vào mũi tên quay lại “backwards” hoặc nhập vào địa chỉ tên miền của http://www.unilever.com.vn.

*Một công ty thuộc Tập đoàn Unilever là bất cứ công ty nào trong đó Unilever PLC hoặc Unilever NV hoặc cả hai trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát quyền biểu quyết gắn liền với không dưới 50% vốn cổ phần đã phát hành, hoặc kiểm soát việc bổ nhiệm các chức danh chính trong hội đồng quản trị/ban giám đốc.

Unilever domain

Unilever PLC/Unilever NV