Skip to content
Thông tin Bảng Giá Sản Phẩm

Thông tin Bảng Giá Sản Phẩm

TÊN SẢN PHẨM KÍCH CỠ GÍA (VND)
Bột giặt    
OMO hệ bọt thông minh 400 gr 400 gr 18,500
OMO hệ bọt thông minh 800 gr 800 gr 36,500
OMO hệ bọt thông minh 1.2 kg 1.2 kg 53,000
OMO hệ bọt thông minh 3 kg 3 kg 129,000
OMO hệ bọt thông minh 4.5 kg 4.5 kg 189,000
OMO hệ bọt thông minh 6 kg  6 kg 238,000
OMO hương Comfort nồng nàn 360 gr 360 gr 18,500
OMO hương Comfort nồng nàn 720 gr 720 gr 36,500
OMO hương Comfort nồng nàn 2.7 kg 2.7 kg 129,000
OMO hương Comfort nồng nàn 4.1 kg 4.1 kg 189,000
OMO hương Comfort nồng nàn 5.5 kg 5.5 kg 238,000
OMO hương Comfort ngất ngây 720 gr 720 gr 36,500
OMO hương Comfort ngất ngây 2.7 kg 2.7 kg 129,000
OMO hương Comfort ngất ngây 4.1 kg 4.1 kg 189,000
OMO hương Comfort ngất ngây 5.5 kg 5.5 kg 238,000
OMO Matic cửa trước 4.5 kg 4.5 kg 234,000
OMO Matic cửa trước 6 kg 6kg 305,000
OMO Matic cửa trước 3 kg 3 kg 176,000
OMO Matic cửa trên 4.5 kg 4.5 kg 209,000
OMO Matic cửa trên 6 kg 6 kg 273,000
OMO Matic cửa trên 3 kg 3 kg 154,000
Nước giặt     
OMO Matic cửa trên, màng chắn kháng bẩn polyshield 2.7 lít 2.7 lít 163,000
OMO Matic cửa trên, màng chắn kháng bẩn polyshield 4.2 lít 4.2 lít 239,000
OMO Matic cửa trên, màng chắn kháng bẩn polyshield (dạng túi) 2.7 lít 2.7 lít 139,000
OMO Matic cửa trước, bền màu 2.4 lít  2.4 lít 163,000
OMO Matic cửa trước, bền màu 3.8 lít  3.8 lít 239,000
OMO Matic cửa trước, bền màu (dạng túi) 2.4 lít  2.4 lít 139,000
OMO Matic cửa trước, bền màu 2.3 lít  2.3 lít 163,000
OMO Matic cửa trước, bền màu (dạng túi) 2.3 lít  2.3 lít 139,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 2.4 lít 2.4 lít 163,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort (dạng túi) 2.4 lít 2.4 lít 139,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 3.8 lít 3.8 lít 239,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 3.7 lít 3.7 lít 239,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort (dạng túi) 3.7 lít 3.7 lít 191,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 2.3 lít 2.3 lít 163,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort (dạng túi) 2.3 lít 2.3 lít 139,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da 2.3 lít  2.3 lít 163,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da (dạng túi) 2.3 lít  2.3 lít 139,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da (dạng túi) 3.7 lít  3.7 lít 191,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da 2.4 lít  2.4 lít 163,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da (dạng túi) 2.4 lít  2.4 lít 139,000